Home خانه

ستایش از کارکردهای"استاد سید نجیب هاشمی" در عرصه ورزش در ولایت لوگر

ustad said najeb hashemi 1 200کارکردهای چندین ساله "استاد سید نجیب هاشمی" در عرصه ورزش در ولایت لوگر قابل ستایش است. از بارگاه ایزد منان برای شان موفقیت های بیشتر خواهانیم در حفظ و امان خدواند باشی استاد گرامی!

تصاویر ومتن پایانی از صفحه وی گرفته شده است.

آسمان بلند فرهنگ ورزشی لوگر زمین پیوسته پر ستاره باد!
فروغ فرهنگ فرزانگی لوگریان همواره دل و دیده افغانان را روشنی و گرمی بخشیده است!
جوهر این فرهنگ ورزش است"

ustad said najeb hashemi 1 380ustad said najeb hashemi 2 380ustad said najeb hashemi 3 380ustad said najeb hashemi 4 380ustad said najeb hashemi 5 380

  وجان مایه آن عشق به ورزشکاران:
راز مانده گاری و جاویدانگی خدمت صادقانه و مخلصانه به جامعه است!
مراسم شالبندی در هاشمی ووشواکادمی با حضور صدها تن از بزرگان متنفذین جوانان ورزشکاران برگزار گردید"
پروگرام با تلاوت کلام پاک اغازسپس ورزشکاران با اجرای نمایشات ورزشی مراسم را رنگین تر ساختند.
مراسم شالبندی به مناسبت اخذ امتحانات که از شالبند زرد الی شالبند سیاه منعقد گردیده بود شاگردان به شالبندهای مختلف ارتفاع یافتند" ومن مجله 
 چهارتن از ورزشکاران هریک:
 نورعلی میرزائی
 سید حسیب الله حیدری
 حمیدالله خان 
 و محمد فهیم خیرخواه به شالبند سیاه مفتخر; گردیدند 
 وپروگرام با دعایه یک تن از بزرگان ساعت چهارعصر خاتمه یافت!